SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 25, 2013

Permulaan Ramadhan adalah Rahmat, pertengahannya adalah maghfirah.....

"Permulaannya bulan Ramadhan adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah (pengampunan), dan akhirnya adalah pembebasan dari Neraka."

Hadith yang popular ini adalah hadith munkar. Diriwayatkan oleh al-Uqaili dalam adh-Dhu'afa' (172), Ibnu Adi ( I/165), al-Khathib dalam al-Maudhih (11/77), ad-Dailami (1/1/10-11), dan Ibnu Asakir (V111/506/1), dari Salam bin Sawwar, dari Maslamah bin ash-Shalt, dari az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

Al-Uqaili berkata, "Tidak ada asalnya dari az-Zuhri."
Ibnu Adi berkata, "Salam (Ibnu Sulaiman bin Sawwar) menurut saya mungkar haditsnya dan Maslamah itu tidak dikenal.Demikian pula yang dikatakan oleh adz-Dzahabi.
Maslamah ini dikomentari oleh Abu Hatim, "Matruk hadithnya," sebagaimana dibeberkan biographinya dalam al-Mizan.

Silsilah Hadits Dhaif dan Maudhu' Jilid 4, oleh Syaikh al-Albani, hadits no.1570

No comments:

Post a Comment