SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 15, 2014

Kelompok pertama yang mengatakan al-Qur'an itu makhluk.

Kelompok pertama yang mengatakan al-Qur'an itu makhluk ialah kaum yang di juluki dengan sekte Bayaniah, yang dinisbatkan kepada seorang laki-laki bernama Bayan. Ia berkata kepada kaumnya; 'Allah Ta'ala telah memberikan isyarat kepadaku saat berfirman,

"(Al-Qur'an) ini adalah penerang bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertaqwa."  [QS. Ali Imran: 138].

Diantara mereka adalah sekte Al Manshuriah, yakni pengikut Abu Manshur Al Ajli. Ia berasumsi bahwa Ali radiyallahuanhu adalah gerhana yang jatuh dari langit.  Abu Manshur al Kasf berkata kepada pengikutnya : padaku turun firman Allah Ta'ala,

"Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur."  [QS. At-Thuur; 44].

Ini adalah antara beberapa penafsiran (batil) al-Quran oleh ahli Bid'ah.. Allahul Musta'an .
Kutipan dari: "Ta'wil hadith-hadith yang Dinilai Kontradiktif" oleh Ibnu Qutaibah; ditahqiq dan Ta'liq oleh Muhammad Abdurrahim.

No comments:

Post a Comment