SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 9, 2015

Di antara do'a nabi-nabi terhadap kaum mereka...

'Musa berkata: "Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Rabb kami, akibatnya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan Engkau. Ya Rabb kami, binasakan lah harta benda mereka kunci-matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih."'  [QS. Yunus :88]

Nuh berdo'a : "Ya Rabb-ku janganlah Engkau biarkan seorang pun diantara orang-orang kafir tinggal diatas bumi."  [QS. Nuh :26].

'Luth berdo'a : "Ya Rabb-ku, tolonglah aku (dengan menimpakan adzab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu."   [QS. Al-Ankabuut: 30]

'Maka Syu'aib meninggalkan mereka seraya berkata: "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Rabbku dan aku telah memberi nasehat kepadamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir."'  [QS. Al A'raaf: 93]

'Huud menjawab: "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikan lah olehmu sekalian, bahwa sesungguhnya aku berlepas-diri dari apa yang kamu persekutukan, "' [QS. Huud: 54]
"Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa (amanat) yang aku diutus (untuk menyampaikan)nya kepadamu."  [QS. Huud: 57].
Ref: Tafsir Ibnu Katsir

No comments:

Post a Comment