SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 10, 2017

Mereka merubah perkataan Allah.

Sa'at ini ramai orang yang mengatakan alQur'an sudah tidak relevan sebab zaman sudah berubah, penafsiran seharusnya mengikut "conteks" kehidupan masyarakat majmuk. Sungguh rusak pemahaman mereka, dan buruk sekali penyimpangan mereka terhadap ayat-ayat Allah, mereka menakwilkan Kitab-Nya bukan menurut apa yang dimaksudkan-Nya...

"Mereka suka merubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya..."  
[Qs. Al Maa-idah:13]. Lihat tafsir Ibnu Katsir ..

No comments:

Post a Comment