SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 28, 2015

Perpecahan dan permusuhan muncul ketika terjadi kebid'ahan!

"Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain (selain jalan Allah), kerana itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan-Nya."  [QS. Al-An'am: 103]

Jalan yang selain dari jalan Allah, ialah jalan-jalan yang tidak mengikuti syariat yang sudah ditentukan oleh Allah. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan jalan-jalan atau cara-cara tertentu yang dibutuhkan oleh manusia, dan memberi batasan terhadap jalan-jalan itu dengan perintah, larangan, janji dan ancaman.
Namun pelaku-pelaku bid'ah baik dengan perbuatan atau ucapannya, menganggap bahwa syari'at ini belum sempurna, perlu direvisi, ditambah aturan-aturan atau jalan yang sudah dibuat oleh Allah.
Setiap kelompok bid'ah akan merevisi jalan-jalan yang sudah ditentukan mengikut citra rasa masing-masing, nafsu, pendapat setiap kelompok. Dari itu pemecah belah umat Islam dan juga perusak agama Islam sebenarnya ialah ahlul bid'ah, sebab Ahlus Sunnah berada diatas jalan yang satu, yang sama dengan jalan para Salaful Ummah. Juga Allah berfirman;

"Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadap mereka."  [QS. Al-An'am:159]
Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah menjelaskan bahwa rusaknya persatuan umat Islam akan menghancurkan Islam. Realita memang menunjukkan bahwa perpecahan dan permusuhan muncul ketika terjadi perbuatan bid'ah.

Setiap orang yang berbuat satu kebid'ahan biasanya menghalang-halangi manusia mengikuti Syariat, serta mencela mereka yang mengikuti syariat. Menjadi sebab utama terjadinya permusuhan adalah kerana dengan bid'ahnya itu para pelaku bid'ah keluar dari Jamaah kaum muslimin dan kerana itu mereka tidak lagi mengikuti jalan yang ditempuh oleh kaum Mukminin.

Bagaimana mungkin Ahlu bid'ah boleh mengklaim sebagai Ahlus Sunnah, bilamana Ahlus Sunnah berjalan atas jalan para Salaf, sementara Ahlu bid'ah enggan mengikuti jalan para Salaf.
Allahul mustaan...
Sumber bacaan: Ringkasan Al I'tisham oleh Imam Asy-Syatibi diringkaskan oleh Alawi bin Abdul Qadir as Saqqaf.

No comments:

Post a Comment