SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

March 18, 2015

Mereka menjadikan persepsi, pendapatnya sebagai nas-nas.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda yang ertinya;

"Bahwasanya siapa saja diantara kalian yang hidup setelah (kematian)ku, maka ia akan melihat pertentangan yang banyak."
(HR. Tirmidzi Kitab 'Ilmin,  Abu Dawud Kitab Sannatin, Ibn Majah Muqadimah, Imam Ahmad)

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata hadith ini merupakan kecaman terhadap orang yang terjebak dalam perselisihan dan peringatan dari mengikuti jalan mereka. Sesungguhnya banyaknya kontradiktif dan memuncaknya persoalan disebabkan sikap taklid dan pengikutnya. Mereka adalah orang-orang yang mencerai-beraikan agama dan menjadikan para pengikutnya kedalam beberapa golongan. Setiap pemimpin golongannya menyeru kepadanya dan mencela pihak yang bertentangan dengannya. 
Mereka pun tidak mengerjakan amal dengan dasar perkataan mereka sehingga seakan-akan mereka memeluk agama yang lain selain agama mereka. Mereka menolak dan bersikap keras dalam penolakan mereka dan berkata: 
"Bagi mereka kitab-kitab mereka, dan bagi kami kitab kami, bagi mereka imam-imam mereka bagi kami imam kami, bagi mereka madzhab mereka dan bagi kami madzhab kami." Semua mengaku dari Ahlul Sunnah wal Jamaah, tetapi mereka menjadikan persepsi-persepsi, pendapat-pendapatnya sebagai nas-nas.

Subhanallah! Tidak akan ada dimuka bumi kelompok yang lebih banyak bersepakat dan sedikit kontradiksi dari mereka yang fondasinya berdasarkan alQur'an dan as Sunnah. Jika tidak membangun atas fondasi ini, setiap kelompok semakin jauh dari ajaran yang asli, tentu kontradiksi dalam diri mereka semakin keras dan banyak. Kerana sesungguhnya orang yang menolak kebenaran ia membiarkan perkaranya dalam kerusakan, bercampur baur, dan kebenaran jadi samar atasnya sehingga ia tidak mengetahui yang manakah madzhabnya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala; 

"Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau."  [QS. Qaaf: 5]
Allahul Musta'an 
Sumber bacaan: 'Risalah Taklid' oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

No comments:

Post a Comment