SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 20, 2015

Kisah Umar dengan sekretaris Nasrani.

Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dengan sanad shahih dari Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata, "Saya sampaikan kepada Khalifah Umar, bahwa saya memiliki sekretaris Nasrani. Dia berkata, 'Ada apa denganmu? Semoga Allah membunuhmu, tidakkah kamu mendengar firman Allah Azza wa Jalla;
"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman-teman setia (mu); mereka satu sama lain saling melindungi."  [QS. Al-Ma'idah : 51] Lihat tafsir Ibnu Katsir.
Mengapa kamu tidak mengambil orang Muslim yang lurus? Saya menjawab; "Wahai Amirul Mukminin, untukku tulisannya, dan untuknya agamanya.' Lantas Umar radiyallahanhu berkata; "Aku tidak akan memuliakan orang yang telah dihinakan Allah, aku tidak akan pula meninggikan orang yang telah direndahkan Allah, dan aku juga tidak akan mendekatkan orang yang dijauhkan oleh Allah."  (Akhmu Ahli Dzimmah, 1/7212.)
Bahkan larangan duduk-duduk bersama orang-orang kafir telah pun diterangkan dalam alQur'an sebagaimana firman Allah Azza wa Jall;
"Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka, sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain."  [QS, Al An'naam: 68]. 
"Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam al-Qur'an, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain."  [QS. An-Nisaa' : 140]. 
"Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda-gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia."   [QS. Al An'naam: 70].
Yakni tidak bergaul dan duduk-duduk bersama mereka.
Allahul Musta'an.  Semoga Allah memberi kita semua hidayah dan taufikNya. Amiin.

No comments:

Post a Comment