SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 3, 2015

Dalil manhaj salaf manhaj yang lurus..

Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla sekurang-kurangnya 17 kali dalam sehari supaya;

"Tunjukilah kami jalan yang lurus."   [QS. Al-Faatiha: 6]

Yakni الصر طالمستقيم jalan lurus yang tidak berliku, sebagaimana...

"(Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat."  [QS. Al-Faatiha: 7].

Siapakah mereka yang telah di tunjuki jalan yang lurus dan diberi nikmat? 

"Dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul (Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang Shalih, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya."  [QS. An-Nisaa': 68-69].

Bukankah dalam surah al-Faatiha ini kita telah meminta ditunjuki jalan yang benar, yang lurus sepertimana jalan (manhaj) orang-orang yang terdahulu, yakni para Salaf? 
Dari Itu mengapa ada sebagian yang enggan mentaati Allah dan RasulNya, memilih syari'at buatan sendiri (bid'ah). Malah mereka mengingkari mengikuti jalan para ash Salaful Ummah, bahkan menghalang-halang manusia dari jalan yang lurus ini....
Allahul Musta'an..
Ref: Tafsir Ath-Thabari.

No comments:

Post a Comment