SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 30, 2015

Hadith Palsu berkenaan malam Nishfu Sya'ban.

"Jika malam Nishfu Sya'ban tiba, maka beribadahlah pada malam harinya dan berpuasa lah pada waktu siang harinya. Sesungguhnya Allah akan turun pada malam itu ke langit dunia, sejak tenggelamnya matahari, lalu Dia berfirman: 'Ketahuilah, siapa saja yang meminta ampunan niscaya Aku akan mengampuninya. Ketahuilah, siapa yang meminta rizki niscaya Aku akan memberikan rizki kepadanya. Ketahuilah, siapa saja ditimpa penyakit niscaya Aku Akan menyembuhkannya. Ketahuilah ini, Ketahuilah itu,....' sampai terbit matahari."

(HR. Ibnu Majah dalam Sunannya {I/444, Kitab 'Iqaamatish Shalaah,' no. 1388.}. Al-Bushiri berkata dalam Zawaa-id Ibni Majah {II/10}: 'Pada sanad ini terdapat Ibnu Abi Sabrah. Nama aslinya Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Abi Sabrah. Ahmad bin Hambal dan Ibnu Ma'in berkata: 'Ia membuat hadith palsu.' Ibnu Hajar didalam at-Taqriib {II/397} berkata : 'Mereka menuduhnya membuat hadith palsu.' Al-'Uqaili menyebutkan pernyataan serupa dalam adh-Dhu'afaa-ul Kabiir {II/271}, yaitu dari Ibnu Hajar.")

Adapun mengenai kemuliaan Bulan Sya'ban dan shalat didalamnya, terdapat sejumlah hadith yang menjelaskan hal ini, namun para hafizh (pakar hadith) menetapkan bahwa hadith-hadith itu berstatus maudhu', antara lain sebagai berikut;

"Siapa saja yang shalat dua belas rakaat pada malam Nishfu Sya'ban, yang dia membaca Qul huwallaahu ahad (Al-Ikhlaash) 30 kali setiap rakaat, maka tidaklah orang itu keluar (yakni Selesai Shalat) melainkan seolah-olah telah melihat tempatnya di Shurga.." Wallahu 'alam.
(Hadith ini dicantumkan oleh Ibnu, Jauzi dalam al-Maudhu'aat (II/129) beliau berkata hadith ini juga Maudhu. Di dalam sanadnya terdapat orang-orang yang tidak diketahui identitasnya. Asy-Syuyuthi menetapkan bahwa hadith ini maudhu.) allahul mustaan ...

Dipetik dari : 'Menyoal Rutinas Perayaan Bid'ah sepanjang tahun.' Oleh Abdullah bin Abdul Aziz at-Tuwaijiri.'

No comments:

Post a Comment