SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 28, 2015

Allah melarang Nabi-Nya menshalati dan mendo'akan orang munafik.

Allah Azza wa Jalla berfirman;
"Dan janganlah sekali-kali kamu menshalatkan (jenazah) seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik."  [QS. At-Taubah:84]

Didalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah diterangkan, Allah Tabaraka Ta'ala memerintahkan Rasul-Nya untuk membebaskan diri dari orang-orang munafik dan tidak menshalatikan seseorang pun yang meninggal dunia dari mereka, serta tidak berdiri diatas kuburnya guna memohonkan ampunan baginya atau mendo'akannya, kerana mereka itu telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka meninggal dunia dalam keadaan kafir.

Hukum ini berlaku bagi siapa saja yang telah diketahui kemunafikannya, meskipun sebab turunya ayat ini berkenaan dengan 'Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik...[Sila lihat Tafsir Ibnu Katsir]

Allah Ta'ala melarang Nabi shallallahu alaihi wa sallam, menshalati dan mendo'akan orang-orang munafik, bagaimana ada manusia sekarang ini yang membenarkan mendo'akan orang-orang kafir, yang telah mati.?
Allahul Musta'an ...

No comments:

Post a Comment