SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 1, 2015

Amar ma'ruf nahi Munkar, antara ciri-ciri orang Mukmin.

Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan sifat-sifat orang-orang yang beriman,yang jiwa dan hartanya telah dibeli oleh Allah, dengan sifat-sifat yang mulia. Yakni 'orang-orang yang bertaubat' dari segala macam dosa dan meninggalkan perbuatan keji.
Orang yang sentiasa beribadah kepada Rabb mereka dan selalu memeliharanya. Ibadah tersebut terdiri dari perbuatan dan juga ucapan, dan termasuk ucapan yang paling khusus adalah pujian kepada (Allah), (Ibadah yang Ikhlas, sesuai dengan Sunnah Nabi-Nya). Adapun ibadah yang berbentuk perbuatan (diantaranya) adalah puasa, meninggalkan segala kenikmatan, berupa makanan dan minuman maupun hubungan badan. 
Ruku' dan sujud, ungkapan dari ibadah shalat, yang dengan ibadah tersebut, mereka memberi manfaat kepada makhluk Allah dan menunjukkan jalan keta'atan kepada-Nya. Yaitu dengan menyuruh manusia berbuat baik dan mencegah berbuat mungkar dengan di sertai pengetahuan perkara manakah yang sepatutnya dikerjakan dan ditinggalkan. 
Ia pun selalu, mengingati manusia tentang perkara yang haram dan halal, baik menurut pengetahuan (keilmuan) maupun pengalaman, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Mereka ini beribadah kepada Rabb yang haq dan memberi nasehat kepada sesama makhluk-Nya. 

"(Mereka itu adalah) adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji (Allah), yang melawat, yang rukuk', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang Mukmin itu."   [QS. At-Taubah: 112].
Kita bermohon kepada Allah Azza wa Jall supaya di golongkan dalam orang-orang Mukmin itu. Amiin...
Re: Tafsir Ibnu Katsir

No comments:

Post a Comment